CNR-logo

Meer over de website ] de hobby ] de club ] de leden ] de teksten ] de weblinks ]

 

 

Start
Terug
historie 4

 
deel 6: clubblad en sprekers
deel 7: leden en internet
 

deel 6: clubblad en sprekers

   
We laten Wim nog maar eens aan het woord:

‘De club was echt een ‘landelijk gebeuren’ en later kwamen de Belgen er ook nog bij, die moesten er helemaal een reis voorover hebben. Wat dat betreft waren Bert en ik natuurlijk in het voordeel dat we allebei maar een klein eindje hoefden te reizen. Er was er eentje bij die moest geloof ik wel drie uur in de trein zitten. Die wachtte ook nooit het eind van de vergadering af. We moesten het überhaupt niet te laat maken, want het was voor iedereen toch wel prettig als je met licht nog naar huis kon gaan.
 
    We waren het er snel over eens om twee keer per jaar bijeen te komen: vaker zagen we niet zo zitten, en één keer in het jaar is wel heel weinig. En dan komt natuurlijk de vraag naar een clubblad ook vrij gauw naar boven, want als je elkaar maar twee keer in een jaar ziet - wat natuurlijk hartstikke leuk is - dan verwatert het contact wel heel erg snel. Om de boel levend te houden vond men dat het goed zou zijn als er een soort van clubblad was. De naam ‘clubblad’ was niet meteen gevallen, maar het was toch zo dat we regelmatig op een schriftelijke manier contact hadden. Aanvankelijk ging dat losbladig, en kregen al die losse bladen een nummertje. We hebben ons er toen heel intensief mee bezig gehouden om elkaar informatie toe te sturen over apparatuur, microfoons en over techniek in het algemeen.’

Hiernaast een plaatje van één van die eerste ‘losse bladen’. Het derde item heeft een nogal apart karakter! En als je goed kijkt zie je rechts onderaan een code: na de initialen van de opsteller volgt de datum van het epistel.

Pas in 1996 komt het eerste ‘echte’ clubblad uit, onder redactie van Joop Nijenhuis.
        plaatje

klik op plaatje voor grotere weergave
    De vierde bijeenkomst, gehouden op 8 oktober 1988, was in meerdere opzichten interessant. In de uitnodiging staan maar liefst 15 agenda-punten, waaronder:
- nieuwe deelnemers voorstellen
- een tweetal sprekers: René Manger over ‘vleermuizen’, en Joop Nijenhuis over ‘microfoons’.

In het verslag van deze bijeenkomst, dit keer geschreven door een min of meer officiële notulist: Hans Peet, lezen we over het eerste aganda-punt:
 
    De meeste leden arriveerden op het vertrouwde adres, diep in de prachtige natuur, tussen 9.30 en 10.00 uur en toen het bakje koffie was gezet en ingeschonken waren we met z‘n twee en twintigen.
Enig geharrewar ontstond omdat volgens de ledenlijst er twintig mensen zouden zijn en er twee en twintig werden geteld. Al gauw bleek dat de Fam. Bloem, twee leden, onder één noemer stond en een nieuwe belangstellende zo diep onderuit op z'n zetel zat dat het enige moeite kostte de vinger op te steken en zich aan te melden. De heer Y.S.Vogel heeft zich als nieuw lid opgegeven.
 
    Over dit nieuwe lid verderop meer, nu eerst over de beide sprekers:  
    Na de pauze vertelde Herman Limpens e.e.a. over vleermuizen en het opnemen van de geluiden die deze diertjes produceren. Het frequentiebereik van vleermuizengeluiden ligt tussen de 40 en 80 Khz. vertelde Herman en in Nederland hebben we te maken met soorten die geluiden produceren die vlak bij de 40 Khz. liggen. Deze geluiden zijn toch dermate hoog dat men zich van aparte apparatuur moet bedienen om ze op te kunnen nemen. Samen met René Manger werden diverse opnamen ten gehore gebracht en showden zij tevens een en ander van hun apparatuur. Vervolgens werd enige aandacht aan de BAT-detector besteedt en de werking ervan uitgelegd. Zij bezitten een schema voor de bouw van een dergelijke detector en stellen dit schema ter beschikking van de vereniging.
Naar aanleiding van de diverse vragen vertelden René en Herman nog e.e.a. over de leefgewoonten, de diverse geluiden, de mogelijke betekenis daarvan en de wijze waarop vleermuizen worden gelokaliseerd.

          plaatje

      tekening: Jan Ivangh
    Daarna hield Joop Nijenhuis een helder betoog over microfoons, de bruikbaarheid daarvan voor diverse doeleinden en over diverse hulpmiddelen. Hij volgde daarbij het door hem gemaakte verslag wat de leden allen reeds hadden ontvangen. Vervolgens liet hij een aantal microfoons zien en gaf daarbij uitleg over de karakteristieken en liet tenslotte ook een microfoonhengel zien.         plaatje
   
Als Wim verder bladert in het archief, ziet hij in de ledenlijst van 1989 opeens de naam die hierboven al gevallen is, van de heer Y.S. Vogel! Je zou haast denken aan een grap, maar Wim maakt duidelijk dat het om een echt lid ging:
"Kortgeleden stond hij nog in Het Vogeljaar, dat hij overleden is. Dat hij geen telefoon had was al heel apart, maar hij woonde ook in een huisje waar geen water, geen gas en geen electriciteit was. Het niet-hebben van telefoon is dan al iets minder vreemd! Je zou een hutje op de hei verwachten, maar het huisje stond ergens midden in in de bossen tussen Hilversum en Baarn!"
        plaatje

deel 7: leden en internet

plaatje
 
Contributie en ledenaantal
In de eerste twee jaren betaalt elke bezoeker van een bijeenkomst 10 gulden per keer. Tijdens de vijfde bijeenkomst, op 1 april 1989, wordt besloten tot een vaste contributie van 36 gulden per jaar, en een inschrijfgeld voor nieuwe leden van 15 gulden. Omgerekend komen die bedragen op ruim 16 euro resp. bijna 7 euro. Dat betekent dat de contributie sinds de start van de club nauwelijks is veranderd: de euro- bedragen zijn alleen wat aangepast, wellicht omdat de huidige getallen 17,50 resp. 7,50 wat gemakkelijker te onthouden zijn. Wel veranderd is de huur van de Jachthut: in 1996 was deze 50 gulden, nu 50 euro! Mogelijk weerspiegelt deze feitelijke verhoging van de contributie: van 20 naar 36 gulden per jaar, de overtuiging van het voorlopig bestuur (zie hieronder) dat het ledenaantal voorlopig stabiel genoeg is: de club wordt levensvatbaar geacht! Dat ledenaantal fluctueert overigens nogal in de loop van de jaren, zoals te zien is in het plaatje hiernaast. Klik erop voor grotere weergave.
        plaatje
plaatje   Bij het doornemen van Wim‘s archief stuiten we op een document van 25 februari 1989, dus een tijdje voordat de vijfde bijeenkomst plaats vindt. Het draagt de naam ‘Taakverdeling voorlopig bestuur CNR’. Op het lijstje staan vijf namen, geen functies, alleen taken. Bovenaan prijkt de naam van Jan Ivangh, de latere derde voorzitter van de CNR. Volgens dit document behoort het niet tot Jan‘s taken, maar Jan schildert en schetst graag, o.a. ook tijdens de club- bijeenkomsten. Een aantal van deze en andere creaties van Jan sieren deze artikelen. Klik op plaatjes voor grotere weergave.                     plaatje
   
Internet
Tot besluit laten we Wim nog eenmaal aan het woord; hij vertelt hoe hij ertoe kwam om voor de club een website te gaan bouwen, die overigens pas in 1996 online gaat:

"Bij het ontstaan van de club was internet natuurlijk nog niet zo populair. Slechts een paar leden die er iets mee deden. Het percentage is natuurlijk wel groter geworden: het is een heel handig medium. Dus dat was ook een idee dat al vrij gauw naar boven kwam: om een website te maken. Om op die manier reclame te maken, maar ook langs die weg contact te hebben met gelijkgestemden. Dat is toch een heel andere weg dan de reguliere, zeg maar ‘zwart-op-wit’. Die klus heb ik aangepakt: Bert was in die zin weer niet technisch. Ik had ook persoonlijke website-ruimte: die kreeg je standaard bij het abonnement en ik deed er toch niets mee, dus ik dacht: ik begin gewoon iets te maken."

De manier waarop Wim de site vorm geeft, is ook nu nog herkenbaar:
    plaatje

Maar Wim bekommert zich niet alleen om het uiterlijk: zijn inhoudelijke inbreng is omvangrijk, en voor een deel nog steeds op de site te vinden. Zie in het menu onder De Leden de items De Clubsounds en Beeld en Geluid, en alle items onder De teksten en De weblinks.

 

Vervolg...

 

 

Page Update: 27-01-2019 «·» © CNR/fw